Sài Gòn có bến Chương Dương…

Sài Gòn có bến Chương Dương…

Sài Gòn có bến Chương Dương... 2

Sài Gòn có bến Chương Dương…

Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do,
       Có Chợ Quán, có Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm,
       Có ôtô buýt khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn,
       Bến Thành đã tiếng tăm vang,
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi,
       Xe đò, xe máy, taxi,
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi,
       Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ,
       Trải bao thay đổi đến giờ,
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
       Sài Gòn – thủ phủ Việt Nam,
Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều. 

 

Sài Gòn có bến Chương Dương

, SG01

SG02

SG03

Có Dinh Độc Lập,

SG04

SG05

SG06

Có đường Tự Do,

SG08

SG09

SG10

SG11

SG12

Có Chợ Quán,

SG14

SG15

SG16

Có Cầu Kho,

SG17

Bến xe Lục Tỉnh,

SG18

SG19

SG20

SG21

Con đò Thủ Thiêm,

SG24

SG23

Có ôtô buýt khắp miền,

SG25

SG26

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn

SG27

SG28

SG29

SG31

SG32

SG33

Bến Thành đã tiếng tăm vang

SG34

SG35

SG36

SG37

SG38

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi

SG39

SG40

SG41

SG42

Xe đò, xe máy, taxi

SG43

SG44

SG45

Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi

SG46

SG47

SG48

SG49

SG50

SG51

Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi

SG52

SG53

SG54

SG55

SG56

SG57

SG58

SG61

SG59

SG60

Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ

SG62

SG63

SG64

SG65

SG66

Trải bao thay đổi đến giờ,

Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,

Sài Gòn – thủ phủ Việt Nam,

Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.

SG67

SG68

SG69

SG70

SG71

SG73

SG72

SG74

SG75

SG76

SG77

SG79

SG78

SG80

SG82

SG83

SG81

SG87

SG88

SG89

SG90

SG91

SG92

SG93

SG94

SG95

SG96

SG97

Nguồn: Sưu Tầm (cafevangnhe)

Similar Posts